flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням зборів суддів

Рівненського міського суду

Рівненської області

№ 1 від 22.01.2018 року

 

 

ЗАСАДИ

використання автоматизованої системи

документообігу Рівненського міського суду

Рівненської області

 

  1. I.Загальні положення

 Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі – засади) розроблені відповідно до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 № 25, погодженого наказом Державної судової адміністрації України від 2 квітня 2015 року № 45.

  Засади встановлюють правила застосування Положення про  автоматизовану систему документообігу (далі – Положення) з урахуванням юрисдикції та інстанційності суду, норм процесуальних кодексів та законів України.

 Засади затверджуються рішенням зборів суддів Рівненського міського суду Рівненської області і вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

У разі внесення змін до цих засад використання автоматизованої системи документообігу суду збори суддів суду новим рішенням затверджують засади використання автоматизованої системи документообігу суду в новій редакції, які вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

Засади оприлюднюються на веб-порталі Рівненського міського суду Рівненської області.

Додержання вимог Положення та цих засад є обов’язковим для всіх працівників суду, які за своїми службовими обов'язками причетні до створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення документів.

1.1.   Предмет регулювання

1.1.1.   Правове регулювання відносин, пов’язаних із функціонуванням автоматизованої системи документообігу Рівненського міського суду Рівненської області, здійснюється Засадами відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про доступ до судових рішень", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних" та інших нормативно-правових актів.

1.1.2.   Порядок роботи з документами, які містять інформацію з обмеженим доступом, а також державну таємницю, регулюється законодавством, що діє у цій сфері.

1.1.3.   Засадами про використання автоматизованої системи документообігу Рівненського міського суду Рівненської області відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду  не регулюється порядок ведення діловодства з питань роботи з кадрами, щодо звернень громадян та надання публічної інформації.

 

1.2.  Визначення термінів

1.2.1.      Наведені у Засадах про використання автоматизованої системи документообігу Рівненського міського суду Рівненської області відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду терміни вживаються в такому значенні:

автоматизована система – сукупність комп'ютерних програм і відповідних програмно-апаратних комплексів судів та Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України), що забезпечує функціонування документообігу суду, обіг інформації між судами різних інстанцій та спеціалізацій, передачу інформації до центральних баз даних залежно від спеціалізації судів, захист від несанкціонованого доступу тощо;

 комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у придатній для зчитування комп'ютером формі, які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату;

користувач автоматизованої системи – суддя, помічник судді, працівник апарату суду, технічний адміністратор (на підставі наказу керівника апарату суду);

 права користувача автоматизованої системи – сукупність дій, які користувач автоматизованої системи має право виконувати в цій системі;

провадження у судовій справі – сукупність процесуальних дій, пов'язаних із розглядом судової справи;

редагування інформації – зміна даних після їх збереження відповідним користувачем чи підписання документа ЕЦП;

суд – суд загальної юрисдикції, який розглядає справи в порядку адміністративного, господарського, кримінального або цивільного судочинства, а також справи про адміністративні правопорушення;

судова справа – позовні заяви, скарги, матеріали кримінального провадження, подання та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, а також судові процесуальні документи, що виготовляються судом;

судове рішення – процесуальний документ, постановлений судом під час розгляду судової справи на будь-якій стадії судового процесу (ухвала, рішення, вирок, постанова, судовий наказ, окрема думка судді тощо);

реєстрація вхідної кореспонденції – фіксування в автоматизованій системі факту надходження до суду судових справ та інших передбачених законом документів;

реєстрація вихідної кореспонденції – фіксування в автоматизованій системі надсилання судом документів, виготовлених у суді;

технічний адміністратор – особа, наділена правами адміністратора  автоматизованої системи для забезпечення її технічного функціонування, яка працює безпосередньо в суді, або відповідний фахівець адміністратора автоматизованої системи, закріплений за цією судовою установою.

 

1.3.  Цілі та завдання Засад

1.3.1.   Засади використання автоматизованої системи документообігу Рівненського міського суду Рівненської області визначають порядок функціонування автоматизованої системи документообігу в Рівненському міському суді Рівненської області відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, які забезпечують:

реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі судових справ, етапів їх руху;

об’єктивний та неупереджений розподіл судових справ між суддями з додержанням принципів випадковості та в хронологічному порядку надходження судових справ, з урахуванням завантаженості кожного судді (збалансованого навантаження);

визначення присяжних та народних засідателів для судового розгляду з числа осіб, які внесені до відповідних списків;

надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду судових справ у випадках, встановлених законом;

оприлюднення передбаченої цим Положенням інформації для розміщення на веб-сайтах судів веб-порталу "Судова влада України";

виготовлення та збереження оригіналів електронних документів суду;

централізоване зберігання оригіналів електронних документів суду та інших процесуальних документів, в тому числі оригіналів електронних судових рішень, виготовлених судом;

підготовку та автоматичне формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації;

видачу копій судових рішень, виконавчих документів на підставі наявних у автоматизованій системі даних;

автоматичне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками;

передачу судових справ до електронного архіву.

1.3.2.      Для функціонування автоматизованої системи Рівненський міський суд Рівненської області забезпечує:

своєчасне внесення до автоматизованої системи достовірних даних (інформації про стан розгляду судової справи, оригіналів електронних судових рішень, відомостей про набрання судовим рішенням законної сили тощо) та направлення необхідних відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень;

своєчасне надання (позбавлення) права доступу до автоматизованої системи її користувачам;

захист інформації автоматизованої системи в суді;

своєчасне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками;

інформування адміністратора автоматизованої системи та ДСА України про проблеми, що виникають під час використання автоматизованої системи.

          1.3.3. Використання автоматизованої системи документообігу суду ґрунтуються на принципах:

                                  оперативності, достовірності та повноти внесення інформації  до автоматизованої системи документообігу суду у межах відповідно до визначених обов’язків;

централізованого зберігання процесуальних та інших документів, виготовлених в суді;

         захисту інформаційних ресурсів програми від стороннього несанкціонованого втручання;

         відкритості  інформації про стан розгляду справ;

         відповідальності  користувачів  програми за достовірність, своєчасність і повноту інформації, внесеної до автоматизованої системи документообігу суду.

 

                 1.4.    Особливості функціонування автоматизованої системи в судах загальної юрисдикції  

1.4.1.  У суді використовується комп’ютерна програма "Д-3", розроблена адміністратором автоматизованої системи для загальних судів.

1.4.2.  Технічний супровід та підтримка працездатності автоматизованої системи в суді, здійснюються особою, якій надані права технічного адміністратора автоматизованої системи документообігу суду відповідно до наказу керівника апарату суду.

1.4.3.  Збори суддів Рівненського міського суду Рівненської області суду мають повноваження щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи, визначені Положенням.

 

  1. II. Порядок функціонування автоматизованої системи

Порядок функціонування автоматизованої системи документообігу Рівненського міського суду Рівненської області здійснюється відповідно до Положення.

 

2.1.     Функціональні обов’язки,

права користувачів автоматизованої системи

2.1.1.  Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї визначаються на підставі наказів керівника апарату суду.

Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов’язків та прав доступу, визначених наказом керівника апарату суду, здійснює технічний адміністратор.

Електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов’язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після їх підписання.

2.1.2.  Користувачі автоматизованої системи відповідно до своїх прав вносять до бази даних автоматизованої системи передбачену цим Положенням інформацію.

2.1.3.  Використання ЕЦП уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про електронний цифровий підпис". Відмова користувача автоматизованої системи, уповноваженого на використання ЕЦП, від отримання та використання ЕЦП з будь-яких підстав не допускається.

2.1.4.  Користувачі автоматизованої системи зобов’язані виконувати вимоги Положення та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.

2.1.5.  Персональну відповідальність за забезпечення належної організації функціонування автоматизованої системи в суді несе керівник апарату суду, а за забезпечення її належного технічного функціонування – технічний адміністратор.

2.1.6.  Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне відповідальність, установлену законом.

 

2.2.   Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху

2.2.1.  Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймається і опрацьовується користувачами автоматизованої системи, яким надано доступ до автоматизованої системи відповідно до їх функціональних обов’язків, і реєструється в автоматизованій системі в день її надходження. У разі неможливості з об’єктивних причин здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в день її надходження, така кореспонденція реєструється в автоматизованій системі в термін, визначений у розпорядженні керівника апарату суду із зазначенням причин встановлення такого терміну.

 2.2.2.  На кожний вхідний, у тому числі процесуальний, документ в автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа. Особливості заповнення реєстраційної картки визначаються відповідними інструкціями з діловодства.

До реєстраційної картки може додаватися копія оригіналу паперового документу у вигляді вкладеного цифрового файла.

2.2.3.  Дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються автоматизованою системою автоматично.

2.2.4.  Кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції та залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов’язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні.

 2.2.5.  Вихідний номер документа, що підлягає надсиланню, автоматично формується автоматизованою системою таким чином:

у листуванні щодо судових справ вихідний номер складається з єдиного унікального номера судової справи із зазначенням через дріб номера за порядком і через дріб – поточного року;

у листуванні щодо інших документів вихідний номер складається з номера номенклатури справ суду, в якому зберігаються матеріали, із зазначенням через дріб номера за порядком у межах кожної номенклатури і через дріб – поточного року.

 2.2.6.  Внесення змін, видалення реєстраційних даних щодо конкретної судової справи не допускається, крім випадків, зумовлених необхідністю, що підтверджується матеріалами судової справи, виправлення технічних помилок, описок тощо. Зміни та видалення реєстраційних даних фіксуються автоматизованою системою автоматично.

 

2.3.   Розподіл судових справ між суддями

2.3.1.  Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату  суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

2.3.2.  У суді може застосовуватися:

       автоматизований розподіл судових справ під час реєстрації відповідної судової справи;

пакетний автоматизований розподіл судових справ після реєстрації певної кількості судових справ;

розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

повторний автоматизований розподіл судових справ.

 2.3.3. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

за два місяці до закінчення повноважень судді;

за чотирнадцять днів, якщо інше не встановлено зборами суддів відповідного суду, до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

у період відпустки судді;

за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

під час тимчасової непрацездатності судді;

за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;

          у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів розподіл справ судді (суддям) у якого найбільше навантаження припиняється за рішенням зборів суддів суду в кожному конкретному випадку до усунення зазначеної різниці;

в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

 

Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

2.3.4. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі за такими правилами:

із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу;

для суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється розрахунок коефіцієнтів навантаження;

із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження здійснюється визначення судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості.

2.3.5.   Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Положення та пункту 2.3.3. цих Засад, а також з урахуванням дотримання правил поєднання судових справ.

2.3.6.  Коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи розраховується за формулою:

К_Н = Сума (Вага_Судової_Справи) / КтРД,

де:

К_Н – коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи;

Сума (Вага_Судової_Справи) – розраховується як сума ваги кожної судової справи, які були розподілені на суддю, починаючи з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи;

Вага_Судової_Справи – розраховується для кожної судової справи, яка була розподілена на суддю, починаючи з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи, за формулою:

К_СКЛАДН * К_ФУС / К_АДМІН,

де:

К_СКЛАДН – коефіцієнт складності судової справи (категорії судової справи), що підлягає автоматизованому розподілу (повинен бути більше 0);

К_ФУС – коефіцієнт форми участі судді в розгляді судової справи на момент автоматизованого розподілу цієї судової справи;

К_АДМІН – коефіцієнт адміністративних посад – коефіцієнт участі судді у судовій справі при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя на момент розподілу судової справи (повинен бути в межах від 0,4 до 1);

КтРД – кількість робочих днів, у які судді розподілялися судові справи, починаючи з початку календарного року.

2.3.7.  Обрання судді за випадковим числом здійснюється відповідно до коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

2.3.8.  Копія табеля обліку використання робочого часу щодо суддів відповідного суду, що складається для виплати заробітної плати, вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня після підписання цього табеля.

2.3.9. У Рівненському міському суді Рівненської області встановлюються наступні коефіцієнти, які враховуються під час автоматичного розподілу справ:

Коефіцієнт адміністративної посади  – 0,4.

Коефіцієнти складності категорій судових справ (Додаток 1).

 2.3.10.Зменшення навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді або виконують інші обов’язки, не пов’язані із здійсненням правосуддя, але не більше ніж на шістдесят відсотків порівняно з навантаженням інших суддів здійснюється в кожному окремому випадку за рішення зборів суддів суду.

 2.3.11.  Дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, не враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

2.3.12 Здійснення автоматизованого розподілу судових справ без урахування правил, зазначених у підпункті 2.3.4 пункту 2.3. Положення та у пункті 2.3.3. цих Засад, не допускається.

 

Повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

2.3.13.  Збори суддів відповідного суду мають право запроваджувати спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій судових справ.

Спеціалізація суддів визначається із розрахунку розподілу не менше двох суддів на одну спеціалізацію. В Рівненському міському суді Рівненської області визначено спеціалізацію суддів з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення, та з розгляду цивільних та адміністративних справ.

2.3.14.  Збори суддів суду визначають склад колегій суддів суду.

Кількісний склад колегії суддів визначається процесуальним законодавством.

До складу колегії може бути включений резервний або запасний суддя на заміну основного судді зі складу колегії суддів у разі неможливості останнім здійснювати правосуддя

2.3.15.  Збори суддів Рівненського міського суду мають право визначати засади формування колегії суддів без здійснення повторного автоматизованого розподілу судових справ у випадках:

визначення колегіального складу суду;

необхідності внесення змін до складу колегії суддів у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю судді (крім головуючого, судді-доповідача) (суддів), його (їх) відпусткою, відрядженням та в інших випадках, у яких суддя (крім головуючого, судді-доповідача) не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ;

 розподілу позовних заяв, які надійшли до суду повторно з передбачених процесуальним законом підстав;

у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, справи в Рівненському міському суді розприділяються в порядку хронології надходження із зазначенням дати та часу в порядку черговості; у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів, згідно з вимогами підпункту 2.3.55 пункту 2.3.  Положення.

2.3.16.  Збори суддів Рівненського міського суду мають право визначати особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ:

у випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України);

у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів (колегію суддів);

у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів, згідно з вимогами підпункту 2.3.55 пункту 2.3 Положення;

які відповідно до законодавства підлягають реєстрації та/або розгляду в неробочі дні.

2.3.17.  Збори суддів Рівненського міського суду мають право визначати коефіцієнт складності категорій судових справ, особливості розподілу судових справ при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя, коефіцієнт адміністративних посад, коефіцієнт, що враховує форму участі судді в розгляді судової справи, тощо.  

2.3.18.  Збори суддів Рівненського міського суду мають право зменшити навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді  або виконують інші обов’язки, не пов`язанні із здійсненням правосуддя, але не більше ніж на шістдесят відсотків порівняно з навантаженням інших суддів.

2.3.19.  Збори суддів Рівненського міського суду мають право розглядати питання щодо настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом.

 

Автоматизований розподіл судових справ між суддями

2.3.20.  Автоматизований розподіл судових справ між суддями (колегіями суддів) здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, у тому числі спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

За допомогою автоматизованого розподілу визначається також запасний суддя та слідчий суддя.

           Автоматичний розподіл клопотань та скарг по кримінальному провадженню здійснюється між слідчими суддями, визначеними п.18 ч.1 ст.3 КПК УКраїни.

Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

2.3.21. У суді  діє спеціалізація із здійснення кримінального   провадження  щодо неповнолітніх.

Судді (суддя), уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, обираються з врахуванням вимог ч.3 ст.18 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» з числа суддів суду зборами суддів на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно.

Кількість суддів, уповноважених здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, визначається  зборами суддів суду.

Судді, уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, не звільняються від виконання обов’язків судді відповідної інстанції, проте здійснення ними таких повноважень ураховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.

2.3.22. З числа суддів суду обираються слідчі судді (суддя), які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом. Кількість слідчих суддів визначається зборами суддів суду.

Слідчі судді (суддя) обираються зборами суддів суду з врахуванням вимог ч.5 ст.21 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно. До обрання слідчого судді суду його повноваження здійснює найстарший за віком суддя цього суду. Слідчий суддя не звільняється від виконання обов’язків судді, проте здійснення ним повноважень із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні враховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.

2.3.23.  Автоматизований розподіл судових справ здійснюється між усіма суддями.

2.3.24. Судові справи підлягають автоматизованому розподілу між суддями, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

2.3.25. Якщо судова справа підлягає розгляду (перегляду) колегією суддів, при автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою визначається головуючий суддя, із числа всіх суддів суду з урахуванням спеціалізації із здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

2.3.26. Визначення колегії суддів для конкретного судового провадження здійснюється автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації відповідних матеріалів, скарги, клопотання, заяви чи іншого процесуального документа за принципом вірогідності, який враховує кількість проваджень, що знаходяться на розгляді у суддів, заборону брати участь у перевірці вироків та ухвал для судді, який брав участь в ухваленні вироку або ухвали, про перевірку яких порушується питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та закінчення терміну їх повноважень.

Склад колегії суддів визначається згідно з вимогами підпункту 2.3.4 пункту 2.3 Положення та пункту 2.3.4. цих Засад після визначення автоматизованою системою головуючого судді.

Кількісний склад колегії суддів визначається процесуальним законодавством.  

2.3.27.  У разі коли обвинуваченим у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі, заявлено клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно нього судом присяжних, автоматизованою системою визначається до складу такого суду два професійних судді шляхом включення до нього головуючого та одного із суддів зі складу колегії суддів, визначених відповідно до пункту 2.3.26. цих Засад.

 2.3.28.  У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо), який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем) у судовій справі, повторний автоматизований розподіл судових справ не здійснюється. Заміна відсутнього судді, який входить до складу колегії суддів, здійснюється відповідно до встановлених засад формування складу колегій суддів.

2.3.29.  Автоматизований розподіл судових справ, пов’язаних із виборчим процесом, процесом проведення референдуму, а також судових справ про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, здійснюється з урахуванням навантаження судді судовими справами зазначених категорій.

2.3.30.  У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.

У разі коли в суді з об’єктивних підстав правосуддя здійснює один суддя, здійснення автоматизованого розподілу судових справ не буде порушенням вимог цього Положення.

2.3.31.  Електронний примірник наказу про відрядження (про скасування наказу про відрядження) судді вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання. Доступ для коригування  наказу автоматично блокується автоматизованою системою.

2.3.32.  При об’єднанні судових справ автоматизованою системою автоматично перераховується коефіцієнт навантаження на суддю (суддів), якому передано для розгляду ці судові справи.

Не підлягають автоматизованому розподілу судові справи, які надійшли до суду для вирішення питання про їх об’єднання у порядку, визначеному частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України.

Не підлягають автоматизованому розподілу зустрічний позов та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, які надійшли до суду, а передаються раніше визначеному судді для вирішення питання щодо спільного їх розгляду.

Не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються раніше визначеному судді заяви про скасування заходів реагування, застосованих в межах відповідної судової справи.

2.3.33.    У разі роз’єднання (виділення) судових справ виділена в окреме провадження судова справа не підлягає автоматизованому розподілу, реєструється як така, що надійшла вперше, та передається судді, яким ухвалено рішення про роз'єднання кількох поєднаних в одному провадженні вимог у самостійні провадження чи виділення в окреме провадження.

            При роз’єднанні (виділенні) судових справ системою автоматично перераховується коефіцієнт навантаження на суддю із врахуванням таких судових справ.

 

Визначення запасного судді у кримінальному провадженні

                             2.3.34. Визначення запасного судді у кримінальному провадженні в Рівненському міському суді Рівненської області здійснюється відповідно до Положення.

 

Заміна основного судді запасним суддею у кримінальному провадженні 

2.3.35. Заміна основного судді запасним суддею у кримінальному провадженні в Рівненському міському суді Рівненської області здійснюється відповідно до Положення.

 

Визначення слідчого судді

          2.3.36. Визначення слідчого судді в Рівненському міському суді Рівненської області здійснюється відповідно до Положення.

   

Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді

2.3.37.   Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

2.3.38.  Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) передаються також:

 судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

 судові справи про перегляд заочного рішення;

 судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368–373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 117, 119–121, 121-2, 122 Господарського процесуального кодексу України, статтями 259–264, 267 (крім частини дев’ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, статтею 535 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

 судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила кілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;

судові справи про адміністративні правопорушення, які надійшли до суду повторно, в тому числі після належного оформлення;

            зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

 заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

            заяви про відновлення втраченого судового провадження;

            заяви про забезпечення позову, доказів.

2.3.39.   Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню підлягають автоматизованому розподілу між слідчими суддями.

2.3.40 У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді у випадках, передбачених підпунктом 2.3.44.пункту 2.3 Положення та пунктом 2.3.38. цих Засад, такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу за рішенням зборів суддів, якщо відсутність головуючого судді (судді-доповідача) призведе до неможливості розгляду цих справ та матеріалів у строки, встановлені чинним законодавством.

         2.3.41. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі  слідчого судді у випадку, передбаченому підпунктом 2.3.45 пункту 2.3 Положення та пунктом 2.3.39 цих Засад, клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню підлягають автоматизованому  розподілу уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ, під час реєстрації відповідних матеріалів.

         Якщо клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню розглядалися різними слідчими суддями, то наступне клопотання чи скарга по тому ж кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді, що здійснював розгляд останнім, а у випадку його відсутності – слідчому судді, що здійснював розгляд у зазначеному кримінальному провадженні.

 

Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями

Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями в Рівненському міському суді Рівненської області здійснюється відповідно до Положення.

2.3.42.       У разі задоволення відводу або самовідводу судді (судді-доповідача або всього складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів), якому розподілено судову справу для розгляду, судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу без урахування цього судді (судді-доповідача або всього складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів) з метою зміни судді або суддів, що вибули.

2.3.43.    Якщо суд розглядає справу колегіально, то повторний автоматизований розподіл відбувається для визначення судді (суддів) з метою заміни судді (суддів), що вибув.

            У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді (судді-доповідача) на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.

             2.3.44  Судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу у разі, якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, зазначена в підпункті 2.3.43 пункту 2.3 Положення, на момент повернення її із суду апеляційної чи касаційної інстанцій не працює в цьому суді або таку судову справу неможливо передати судді з підстав, зазначених у пункті 2.3.3 цього Положення.

2.3.45.   Повторний автоматизований розподіл судових справ у визначених законодавством випадках (помилково визначена спеціалізація, неправильне налаштування табеля робочих днів суддів, недопустимість повторної участі судді в розгляді судової справи, у тому числі повторної участі судді в кримінальному провадженні, якщо він брав участь в цьому ж провадженні під час досудового розслідування, відсутність допуску або дозволу до роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, припинення повноважень (закінчення п’ятирічного строку призначення судді вперше, досягнення 65-річного віку тощо)) здійснюється за письмовим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки), електронний примірник якого вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

У разі, коли суддя (судді) у передбачених законом випадках не може (не можуть) продовжувати розгляд справ, всі невирішені судові справи, в тому числі і ті, що знаходяться згідно ухвали суду поза межами Рівненського міського суду, передаються для повторного автоматизованого розподілу.

                  

Автоматизований розподіл судових справ між суддями після відновлення роботи автоматизованої системи

2.3.46.  Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до Положення фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

2.3.47.   Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3 Положення обставин.

2.3.48.  У разі настання обставин, зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3 Положення, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи,пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, клопотання слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання про надання дозволу на обшук чи огляд житла тощо) здійснюється в порядку, визначеному Засадами використання автоматизованої системи документообігу суду.

2.3.49.  Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3 цього Положення, до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.

2.4.   Передача судових справ для подальшого розгляду суддею

(колегією суддів)

2.4.1.   Після автоматизованого розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою головуючому судді (судді-доповідачу).

2.4.2.   Інформація щодо процесуальних дій та судових рішень вноситься до автоматизованої системи відповідним користувачем автоматизованої системи.       

2.5. Визначення присяжних

2.5.1.    У випадках, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних, в кількості семи осіб.

Присяжні визначаються шляхом випадкового відбору зі списку присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору.

2.5.2.   Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою - п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось не менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою визначаються три основні та два запасні присяжні з додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

2.5.3.    У разі неможливості виконання основним присяжним своїх обов’язків або у разі його відводу (самовідводу) до участі у судовому провадженні залучаються запасні присяжні.

Основні присяжні визначаються автоматизованою системою із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа запасних присяжних.

2.5.4.   Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою–п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, основних та запасних присяжних залишилось менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою визначається добір присяжних зі списку присяжних, із додержанням принципу рівної ймовірності відбору, з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі в судовому провадженні.

Загальна кількість присяжних, визначених частиною першою цього підпункту, має бути не меншою семи осіб з урахуванням кількості основних присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою–п’ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось не менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою із списку присяжних, визначених частиною другою цього підпункту, добираються основні присяжні та визначаються два запасних присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

 

2.6.  Внесення до автоматизованої системи відомостей

щодо набрання судовим рішенням законної сили

2.6.1.   У разі закінчення строку, встановленого для подання апеляційної  скарги, якщо така скарга не була подана, до автоматизованої системи вносяться відомості щодо набрання судовим рішенням законної сили. Відповідна інформація вноситься до автоматизованої системи користувачем відповідно до його функціональних обов’язків.

Суд зобов’язаний здійснювати контроль за своєчасним внесенням до автоматизованої системи відомостей про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) та направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Відомості про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) вносяться до автоматизованої системи відповідальною особою суду відповідно до її функціональних обов’язків або головуючим суддею (суддею-доповідачем).

Персональну відповідальність за організацію в суді своєчасного внесення до автоматизованої системи відомостей про набрання  судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції), направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень несе керівник апарату суду.

2.6.2.  У суді до автоматизованої системи вносяться відомості про набрання судовим рішенням законної сили, які направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень:

у разі ухвалення судового рішення, яке не може бути оскаржене, не пізніше наступного робочого дня після виготовлення та підписання повного тексту відповідного судового рішення. У разі прийняття рішення за наслідками розгляду у письмовому провадженні – не пізніше наступного робочого дня після набрання судовим рішенням законної сили;

у разі закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

ІІІ. Прикінцеві положення

 3.1. Ці Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у Рівненському міському суді Рівненської області набирають чинності  11 листопада 2015 року.

3.2.   Засади використання автоматизованої системи документообігу суду вносяться до автоматизованої системи документообігу та оприлюднюються на веб-порталі Рівненського міського суду Рівненської області не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів. 

 

                                           Додаток

                          до Засад використання автоматизованої

                          системи документообігу Рівненського

                          міського суду Рівненської області 

 

            ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішеням зборів суддів

Рівненського міського суду

Рівненської області

№ 10 від 11.11.2015 року

                                                                    

 

  

Коефіцієнти складності судових справ:

Позовне провадження:

-спори про право власності та інші речові права – 3;

Кримінальні справи:

Адміністративні справи:

Справи про адміністративні правопорушення:

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням зборів суддів

Рівненського міського суду

Рівненської області

№ 10 від 11.11.2015 року

 

 

ЗАСАДИ

використання автоматизованої системи

документообігу Рівненського міського суду

Рівненської області

 

I. Загальні положення

 Засади використання автоматизованої системи документообігу суду (далі – засади) розроблені відповідно до вимог Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Положення про автоматизовану систему документообігу суду, затвердженого Рішенням Ради суддів України від 02.04.2015 № 25, погодженого наказом Державної судової адміністрації України від 2 квітня 2015 року № 45.

  Засади встановлюють правила застосування Положення про  автоматизовану систему документообігу (далі – Положення) з урахуванням юрисдикції та інстанційності суду, норм процесуальних кодексів та законів України.

 Засади затверджуються рішенням зборів суддів Рівненського міського суду Рівненської області і вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

У разі внесення змін до цих засад використання автоматизованої системи документообігу суду збори суддів суду новим рішенням затверджують засади використання автоматизованої системи документообігу суду в новій редакції, які вносяться до автоматизованої системи не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів.

Засади оприлюднюються на веб-порталі Рівненського міського суду Рівненської області.

Додержання вимог Положення та цих засад є обов’язковим для всіх працівників суду, які за своїми службовими обов'язками причетні до створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення документів.

1.1.   Предмет регулювання

1.1.1.   Правове регулювання відносин, пов’язаних із функціонуванням автоматизованої системи документообігу Рівненського міського суду Рівненської області, здійснюється Засадами відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про доступ до судових рішень", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних" та інших нормативно-правових актів.

1.1.2.   Порядок роботи з документами, які містять інформацію з обмеженим доступом, а також державну таємницю, регулюється законодавством, що діє у цій сфері.

1.1.3.   Засадами про використання автоматизованої системи документообігу Рівненського міського суду Рівненської області відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду  не регулюється порядок ведення діловодства з питань роботи з кадрами, щодо звернень громадян та надання публічної інформації.

 

1.2.  Визначення термінів

1.2.1.      Наведені у Засадах про використання автоматизованої системи документообігу Рівненського міського суду Рівненської області відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду терміни вживаються в такому значенні:

автоматизована система – сукупність комп'ютерних програм і відповідних програмно-апаратних комплексів судів та Державної судової адміністрації України (далі – ДСА України), що забезпечує функціонування документообігу суду, обіг інформації між судами різних інстанцій та спеціалізацій, передачу інформації до центральних баз даних залежно від спеціалізації судів, захист від несанкціонованого доступу тощо;

 комп’ютерна програма – набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у придатній для зчитування комп'ютером формі, які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату;

користувач автоматизованої системи – суддя, помічник судді, працівник апарату суду, технічний адміністратор (на підставі наказу керівника апарату суду);

 права користувача автоматизованої системи – сукупність дій, які користувач автоматизованої системи має право виконувати в цій системі;

провадження у судовій справі – сукупність процесуальних дій, пов'язаних із розглядом судової справи;

редагування інформації – зміна даних після їх збереження відповідним користувачем чи підписання документа ЕЦП;

суд – суд загальної юрисдикції, який розглядає справи в порядку адміністративного, господарського, кримінального або цивільного судочинства, а також справи про адміністративні правопорушення;

судова справа – позовні заяви, скарги, матеріали кримінального провадження, подання та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, а також судові процесуальні документи, що виготовляються судом;

судове рішення – процесуальний документ, постановлений судом під час розгляду судової справи на будь-якій стадії судового процесу (ухвала, рішення, вирок, постанова, судовий наказ, окрема думка судді тощо);

реєстрація вхідної кореспонденції – фіксування в автоматизованій системі факту надходження до суду судових справ та інших передбачених законом документів;

реєстрація вихідної кореспонденції – фіксування в автоматизованій системі надсилання судом документів, виготовлених у суді;

технічний адміністратор – особа, наділена правами адміністратора  автоматизованої системи для забезпечення її технічного функціонування, яка працює безпосередньо в суді, або відповідний фахівець адміністратора автоматизованої системи, закріплений за цією судовою установою.

 

1.3.  Цілі та завдання Засад

1.3.1.   Засади використання автоматизованої системи документообігу Рівненського міського суду Рівненської області визначають порядок функціонування автоматизованої системи документообігу в Рівненському міському суді Рівненської області відповідно до Положення про автоматизовану систему документообігу суду, які забезпечують:

реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі судових справ, етапів їх руху;

об’єктивний та неупереджений розподіл судових справ між суддями з додержанням принципів випадковості та в хронологічному порядку надходження судових справ, з урахуванням завантаженості кожного судді (збалансованого навантаження);

визначення присяжних та народних засідателів для судового розгляду з числа осіб, які внесені до відповідних списків;

надання фізичним та юридичним особам інформації про стан розгляду судових справ у випадках, встановлених законом;

оприлюднення передбаченої цим Положенням інформації для розміщення на веб-сайтах судів веб-порталу "Судова влада України";

виготовлення та збереження оригіналів електронних документів суду;

централізоване зберігання оригіналів електронних документів суду та інших процесуальних документів, в тому числі оригіналів електронних судових рішень, виготовлених судом;

підготовку та автоматичне формування статистичних даних, узагальнюючих, аналітичних показників, отриманих на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації;

видачу копій судових рішень, виконавчих документів на підставі наявних у автоматизованій системі даних;

автоматичне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками;

передачу судових справ до електронного архіву.

1.3.2.      Для функціонування автоматизованої системи Рівненський міський суд Рівненської області забезпечує:

своєчасне внесення до автоматизованої системи достовірних даних (інформації про стан розгляду судової справи, оригіналів електронних судових рішень, відомостей про набрання судовим рішенням законної сили тощо) та направлення необхідних відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень;

своєчасне надання (позбавлення) права доступу до автоматизованої системи її користувачам;

захист інформації автоматизованої системи в суді;

своєчасне надсилання засобами електронного зв’язку оригіналів електронних документів суду (в тому числі текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень) учасникам судового процесу (провадження) за їх заявками;

інформування адміністратора автоматизованої системи та ДСА України про проблеми, що виникають під час використання автоматизованої системи.

            1.3.3. Використання автоматизованої системи документообігу суду ґрунтуються на принципах:

                                       оперативності, достовірності та повноти внесення інформації  до автоматизованої системи документообігу суду у межах відповідно до визначених обов’язків;

централізованого зберігання процесуальних та інших документів, виготовлених в суді;

         захисту інформаційних ресурсів програми від стороннього несанкціонованого втручання;

         відкритості  інформації про стан розгляду справ;

         відповідальності  користувачів  програми за достовірність, своєчасність і повноту інформації, внесеної до автоматизованої системи документообігу суду.

 

                 1.4.    Особливості функціонування автоматизованої системи в судах загальної юрисдикції  

1.4.1.  У суді використовується комп’ютерна програма "Д-3", розроблена адміністратором автоматизованої системи для загальних судів.

1.4.2.  Технічний супровід та підтримка працездатності автоматизованої системи в суді, здійснюються особою, якій надані права технічного адміністратора автоматизованої системи документообігу суду відповідно до наказу керівника апарату суду.

1.4.3.  Збори суддів Рівненського міського суду Рівненської області суду мають повноваження щодо розгляду питань стосовно порядку функціонування автоматизованої системи, визначені Положенням.

 

 II. Порядок функціонування автоматизованої системи 

Порядок функціонування автоматизованої системи документообігу Рівненського міського суду Рівненської області здійснюється відповідно до Положення.

 

2.1.     Функціональні обов’язки,

права користувачів автоматизованої системи

2.1.1.  Функціональні обов’язки, права користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї визначаються на підставі наказів керівника апарату суду.

Налаштування автоматизованого робочого місця користувача автоматизованої системи у відповідності до функціональних обов’язків та прав доступу, визначених наказом керівника апарату суду, здійснює технічний адміністратор.

Електронні примірники наказів керівника апарату суду щодо визначення функціональних обов’язків, прав користувачів автоматизованої системи, надання та позбавлення права доступу до неї вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після їх підписання.

2.1.2.  Користувачі автоматизованої системи відповідно до своїх прав вносять до бази даних автоматизованої системи передбачену цим Положенням інформацію.

2.1.3.  Використання ЕЦП уповноваженими на це користувачами автоматизованої системи здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про електронний цифровий підпис". Відмова користувача автоматизованої системи, уповноваженого на використання ЕЦП, від отримання та використання ЕЦП з будь-яких підстав не допускається.

2.1.4.  Користувачі автоматизованої системи зобов’язані виконувати вимоги Положення та забезпечувати конфіденційність інформації, яка в ній міститься.

2.1.5.  Персональну відповідальність за забезпечення належної організації функціонування автоматизованої системи в суді несе керівник апарату суду, а за забезпечення її належного технічного функціонування – технічний адміністратор.

2.1.6.  Незаконне втручання в роботу автоматизованої системи тягне відповідальність, установлену законом.

 

2.2.   Реєстрація вхідної і вихідної кореспонденції та етапів її руху

2.2.1.  Вхідна кореспонденція, в тому числі процесуальні документи, приймається і опрацьовується користувачами автоматизованої системи, яким надано доступ до автоматизованої системи відповідно до їх функціональних обов’язків, і реєструється в автоматизованій системі в день її надходження. У разі неможливості з об’єктивних причин здійснити реєстрацію вхідної кореспонденції в день її надходження, така кореспонденція реєструється в автоматизованій системі в термін, визначений у розпорядженні керівника апарату суду із зазначенням причин встановлення такого терміну.

 2.2.2.  На кожний вхідний, у тому числі процесуальний, документ в автоматизованій системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію щодо реквізитів та руху документа. Особливості заповнення реєстраційної картки визначаються відповідними інструкціями з діловодства.

До реєстраційної картки може додаватися копія оригіналу паперового документу у вигляді вкладеного цифрового файла.

2.2.3.  Дата реєстрації та вхідний номер документа, що складається з номера за порядком у відповідному році та року реєстрації, формуються автоматизованою системою автоматично.

2.2.4.  Кожній судовій справі надається єдиний унікальний номер, який формується автоматизованою системою автоматично в суді першої інстанції та залишається незмінним незалежно від проходження судової справи в інстанціях чи надходження судової справи за підсудністю з іншого суду будь-якої юрисдикції, в тому числі в разі повторного надходження судової справи після її належного оформлення, та який повинен обов’язково вказуватися судами всіх інстанцій в судовому рішенні.

 2.2.5.  Вихідний номер документа, що підлягає надсиланню, автоматично формується автоматизованою системою таким чином:

у листуванні щодо судових справ вихідний номер складається з єдиного унікального номера судової справи із зазначенням через дріб номера за порядком і через дріб – поточного року;

у листуванні щодо інших документів вихідний номер складається з номера номенклатури справ суду, в якому зберігаються матеріали, із зазначенням через дріб номера за порядком у межах кожної номенклатури і через дріб – поточного року.

 2.2.6.  Внесення змін, видалення реєстраційних даних щодо конкретної судової справи не допускається, крім випадків, зумовлених необхідністю, що підтверджується матеріалами судової справи, виправлення технічних помилок, описок тощо. Зміни та видалення реєстраційних даних фіксуються автоматизованою системою автоматично.

 

2.3.   Розподіл судових справ між суддями

2.3.1.  Розподіл судових справ здійснюється в суді в день їх реєстрації, на підставі інформації, внесеної до автоматизованої системи, уповноваженою особою апарату  суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ.

2.3.2.  У суді може застосовуватися:

       автоматизований розподіл судових справ під час реєстрації відповідної судової справи;

пакетний автоматизований розподіл судових справ після реєстрації певної кількості судових справ;

розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді;

повторний автоматизований розподіл судових справ.

 2.3.3. Не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, що надійшли:

за два місяці до закінчення повноважень судді;

за чотирнадцять днів, якщо інше не встановлено зборами суддів відповідного суду, до початку відпустки (якщо її тривалість становить не менше чотирнадцяти календарних днів);

за три робочих дні до початку відпустки, якщо її тривалість становить менше чотирнадцяти календарних днів;

у період відпустки судді;

за один робочий день до відрядження (за три робочі дні – якщо тривалість відрядження становить більше семи календарних днів) та в дні перебування судді у відрядженні;

під час тимчасової непрацездатності судді;

за один робочий день до направлення судді на навчання, підвищення кваліфікації, для участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

у дні перебування судді на навчанні, підвищенні кваліфікації, участі у семінарських заняттях, діяльності органів суддівського самоврядування, Вищої ради юстиції тощо без відбуття у відрядження (за наявності наказу голови суду);

у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – з моменту прийняття рішення про призначення;

          у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів розподіл справ судді (суддям) у якого найбільше навантаження припиняється за рішенням зборів суддів суду в кожному конкретному випадку до усунення зазначеної різниці;

в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

 

Правила здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

2.3.4. Автоматизований розподіл судових справ здійснюється в автоматизованій системі за такими правилами:

із загального списку суддів визначаються судді, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу;

для суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється розрахунок коефіцієнтів навантаження;

із числа суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу з урахуванням визначених автоматизованою системою коефіцієнтів навантаження здійснюється визначення судді для розгляду конкретної судової справи за принципом випадковості.

2.3.5.   Визначення суддів, які мають повноваження щодо розгляду судової справи на момент автоматизованого розподілу, здійснюється згідно з вимогами підпункту 2.3.3 пункту 2.3 Положення та пункту 2.3.3. цих Засад, а також з урахуванням дотримання правил поєднання судових справ.

2.3.6.  Коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи розраховується за формулою:

К_Н = Сума (Вага_Судової_Справи) / КтРД,

де:

К_Н – коефіцієнт навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи;

Сума (Вага_Судової_Справи) – розраховується як сума ваги кожної судової справи, які були розподілені на суддю, починаючи з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи;

Вага_Судової_Справи – розраховується для кожної судової справи, яка була розподілена на суддю, починаючи з початку поточного року до моменту автоматизованого розподілу поточної судової справи, за формулою:

К_СКЛАДН * К_ФУС / К_АДМІН,

де:

К_СКЛАДН – коефіцієнт складності судової справи (категорії судової справи), що підлягає автоматизованому розподілу (повинен бути більше 0);

К_ФУС – коефіцієнт форми участі судді в розгляді судової справи на момент автоматизованого розподілу цієї судової справи;

К_АДМІН – коефіцієнт адміністративних посад – коефіцієнт участі судді у судовій справі при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя на момент розподілу судової справи (повинен бути в межах від 0,4 до 1);

КтРД – кількість робочих днів, у які судді розподілялися судові справи, починаючи з початку календарного року.

2.3.7.  Обрання судді за випадковим числом здійснюється відповідно до коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

2.3.8.  Копія табеля обліку використання робочого часу щодо суддів відповідного суду, що складається для виплати заробітної плати, вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня після підписання цього табеля.

2.3.9. У Рівненському міському суді Рівненської області встановлюються наступні коефіцієнти, які враховуються під час автоматичного розподілу справ:

Коефіцієнт адміністративної посади  – 0,4.

Коефіцієнти складності категорій судових справ (Додаток 1).

 2.3.10.Зменшення навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді або виконують інші обов’язки, не пов’язані із здійсненням правосуддя, але не більше ніж на шістдесят відсотків порівняно з навантаженням інших суддів здійснюється в кожному окремому випадку за рішення зборів суддів суду.

 2.3.11.  Дні, у які не розподіляються щодо конкретного судді судові справи, не враховуються при розрахунку коефіцієнту навантаження судді на момент автоматизованого розподілу судової справи.

2.3.12 Здійснення автоматизованого розподілу судових справ без урахування правил, зазначених у підпункті 2.3.4 пункту 2.3. Положення та у пункті 2.3.3. цих Засад, не допускається.

 

Повноваження зборів суддів щодо здійснення автоматизованого розподілу судових справ між суддями

2.3.13.  Збори суддів відповідного суду мають право запроваджувати спеціалізацію суддів з розгляду конкретних категорій судових справ.

Спеціалізація суддів визначається із розрахунку розподілу не менше двох суддів на одну спеціалізацію. В Рівненському міському суді Рівненської області спеціалізація суддів у всіх одна.

2.3.14.  Збори суддів суду визначають склад колегій суддів суду.

Кількісний склад колегії суддів визначається процесуальним законодавством.

До складу колегії може бути включений резервний або запасний суддя на заміну основного судді зі складу колегії суддів у разі неможливості останнім здійснювати правосуддя

2.3.15.  Збори суддів Рівненського міського суду мають право визначати засади формування колегії суддів без здійснення повторного автоматизованого розподілу судових справ у випадках:

визначення колегіального складу суду;

необхідності внесення змін до складу колегії суддів у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю судді (крім головуючого, судді-доповідача) (суддів), його (їх) відпусткою, відрядженням та в інших випадках, у яких суддя (крім головуючого, судді-доповідача) не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ;

 розподілу позовних заяв, які надійшли до суду повторно з передбачених процесуальним законом підстав;

у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, справи в Рівненському міському суді розприділяються в порядку хронології надходження із зазначенням дати та часу в порядку черговості; у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів, згідно з вимогами підпункту 2.3.55 пункту 2.3.  Положення.

2.3.16.  Збори суддів Рівненського міського суду мають право визначати особливості здійснення автоматизованого розподілу судових справ:

у випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства, участь у спеціальній підготовці кандидата на посаду судді, підготовці суддів та працівників апаратів судів, а також здійснення науково-викладацької діяльності в Національній школі суддів України);

у випадках виявлення значної різниці в навантаженні на суддів (колегію суддів);

у випадках знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи, що триває понад п’ять робочих днів, згідно з вимогами підпункту 2.3.55 пункту 2.3 Положення;

які відповідно до законодавства підлягають реєстрації та/або розгляду в неробочі дні.

2.3.17.  Збори суддів Рівненського міського суду мають право визначати коефіцієнт складності категорій судових справ, особливості розподілу судових справ при виконанні суддею інших повноважень, не пов’язаних із здійсненням правосуддя, коефіцієнт адміністративних посад, коефіцієнт, що враховує форму участі судді в розгляді судової справи, тощо.  

2.3.18.  Збори суддів Рівненського міського суду мають право зменшити навантаження щодо розгляду справ на суддів, які обіймають адміністративні посади в суді  або виконують інші обов’язки, не пов`язанні із здійсненням правосуддя, але не більше ніж на шістдесят відсотків порівняно з навантаженням інших суддів.

2.3.19.  Збори суддів Рівненського міського суду мають право розглядати питання щодо настання обставин, які унеможливлюють участь судді у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення строку розгляду судових справ, передбаченого відповідним процесуальним законом.

 

Автоматизований розподіл судових справ між суддями

2.3.20.  Автоматизований розподіл судових справ між суддями (колегіями суддів) здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, у тому числі спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

За допомогою автоматизованого розподілу визначається також запасний суддя та слідчий суддя.

           Автоматичний розподіл клопотань та скарг по кримінальному провадженню здійснюється між слідчими суддями, визначеними п.18 ч.1 ст.3 КПК УКраїни.

Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.

2.3.21. У суді  діє спеціалізація із здійснення кримінального   провадження  щодо неповнолітніх.

Судді (суддя), уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, обираються з врахуванням вимог ч.3 ст.18 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» з числа суддів суду зборами суддів на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно.

Кількість суддів, уповноважених здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, визначається  зборами суддів суду.

Судді, уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, не звільняються від виконання обов’язків судді відповідної інстанції, проте здійснення ними таких повноважень ураховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.

2.3.22. З числа суддів суду обираються слідчі судді (суддя), які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому процесуальним законом. Кількість слідчих суддів визначається зборами суддів суду.

Слідчі судді (суддя) обираються зборами суддів суду з врахуванням вимог ч.5 ст.21 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно. До обрання слідчого судді суду його повноваження здійснює найстарший за віком суддя цього суду. Слідчий суддя не звільняється від виконання обов’язків судді, проте здійснення ним повноважень із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні враховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.

2.3.23.  Автоматизований розподіл судових справ здійснюється між усіма суддями.

2.3.24. Судові справи підлягають автоматизованому розподілу між суддями, які мають на момент автоматизованого розподілу судових справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

2.3.25. Якщо судова справа підлягає розгляду (перегляду) колегією суддів, при автоматизованому розподілі судових справ автоматизованою системою визначається головуючий суддя, із числа всіх суддів суду з урахуванням спеціалізації із здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.

2.3.26. Визначення колегії суддів для конкретного судового провадження здійснюється автоматизованою системою документообігу суду під час реєстрації відповідних матеріалів, скарги, клопотання, заяви чи іншого процесуального документа за принципом вірогідності, який враховує кількість проваджень, що знаходяться на розгляді у суддів, заборону брати участь у перевірці вироків та ухвал для судді, який брав участь в ухваленні вироку або ухвали, про перевірку яких порушується питання, перебування суддів у відпустці, на лікарняному, у відрядженні та закінчення терміну їх повноважень.

Склад колегії суддів визначається згідно з вимогами підпункту 2.3.4 пункту 2.3 Положення та пункту 2.3.4. цих Засад після визначення автоматизованою системою головуючого судді.

Кількісний склад колегії суддів визначається процесуальним законодавством.  

2.3.27.  У разі коли обвинуваченим у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі, заявлено клопотання про розгляд кримінального провадження стосовно нього судом присяжних, автоматизованою системою визначається до складу такого суду два професійних судді шляхом включення до нього головуючого та одного із суддів зі складу колегії суддів, визначених відповідно до пункту 2.3.26. цих Засад.

 2.3.28.  У разі неможливості виконання суддею, який входить до складу колегії суддів, обов’язків судді (тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка тощо), який не є головуючим суддею (суддею-доповідачем) у судовій справі, повторний автоматизований розподіл судових справ не здійснюється. Заміна відсутнього судді, який входить до складу колегії суддів, здійснюється відповідно до встановлених засад формування складу колегій суддів.

2.3.29.  Автоматизований розподіл судових справ, пов’язаних із виборчим процесом, процесом проведення референдуму, а також судових справ про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, здійснюється з урахуванням навантаження судді судовими справами зазначених категорій.

2.3.30.  У разі одночасного перебування всіх суддів у відрядженнях, відпустках, їх тимчасової непрацездатності та в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ, автоматизований розподіл судових справ здійснюється автоматизованою системою у робочий день, наступний за днем, коли відпали відповідні обставини.

У разі коли в суді з об’єктивних підстав правосуддя здійснює один суддя, здійснення автоматизованого розподілу судових справ не буде порушенням вимог цього Положення.

2.3.31.  Електронний примірник наказу про відрядження (про скасування наказу про відрядження) судді вноситься відповідальною особою суду до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання. Доступ для коригування  наказу автоматично блокується автоматизованою системою.

2.3.32.  При об’єднанні судових справ автоматизованою системою автоматично перераховується коефіцієнт навантаження на суддю (суддів), якому передано для розгляду ці судові справи.

Не підлягають автоматизованому розподілу судові справи, які надійшли до суду для вирішення питання про їх об’єднання у порядку, визначеному частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України.

Не підлягають автоматизованому розподілу зустрічний позов та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, які надійшли до суду, а передаються раніше визначеному судді для вирішення питання щодо спільного їх розгляду.

Не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються раніше визначеному судді заяви про скасування заходів реагування, застосованих в межах відповідної судової справи.

2.3.33.    У разі роз’єднання (виділення) судових справ виділена в окреме провадження судова справа не підлягає автоматизованому розподілу, реєструється як така, що надійшла вперше, та передається судді, яким ухвалено рішення про роз'єднання кількох поєднаних в одному провадженні вимог у самостійні провадження чи виділення в окреме провадження.

            При роз’єднанні (виділенні) судових справ системою автоматично перераховується коефіцієнт навантаження на суддю із врахуванням таких судових справ.

 

Визначення запасного судді у кримінальному провадженні

                                 2.3.34. Визначення запасного судді у кримінальному провадженні в Рівненському міському суді Рівненської області здійснюється відповідно до Положення.

 

Заміна основного судді запасним суддею у кримінальному провадженні 

2.3.35. Заміна основного судді запасним суддею у кримінальному провадженні в Рівненському міському суді Рівненської області здійснюється відповідно до Положення.

 

Визначення слідчого судді

          2.3.36. Визначення слідчого судді в Рівненському міському суді Рівненської області здійснюється відповідно до Положення.

   

Розподіл судових справ шляхом передачі судової справи раніше визначеному у судовій справі судді

2.3.37.   Судові справи, що надійшли із судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття, припинення провадження), а також ухвал, які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматизованому розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

2.3.38.  Раніше визначеному в судовій справі головуючому судді (судді-доповідачу) передаються також:

 судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз'яснення судового рішення, повернення судового збору;

 судові справи про перегляд заочного рішення;

 судові справи, за якими надійшли заяви (клопотання), пов'язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368–373, 378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 117, 119–121, 121-2, 122 Господарського процесуального кодексу України, статтями 259–264, 267 (крім частини дев’ятої статті 267) Кодексу адміністративного судочинства України, статтею 535 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у судових справах, які розглянуті даним судом;

 судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила кілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;

судові справи про адміністративні правопорушення, які надійшли до суду повторно, в тому числі після належного оформлення;

            зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

 заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

            заяви про відновлення втраченого судового провадження;

            заяви про забезпечення позову, доказів.

2.3.39.   Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді.

2.3.40 У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі головуючого судді у випадках, передбачених підпунктом 2.3.44.пункту 2.3 Положення та пунктом 2.3.38. цих Засад, такі судові справи та матеріали підлягають автоматизованому розподілу за рішенням зборів суддів, якщо відсутність головуючого судді (судді-доповідача) призведе до неможливості розгляду цих справ та матеріалів у строки, встановлені чинним законодавством.

         2.3.41. У разі відсутності раніше визначеного в судовій справі  слідчого судді у випадку, передбаченому підпунктом 2.3.45 пункту 2.3 Положення та пунктом 2.3.39 цих Засад, клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню підлягають автоматизованому  розподілу уповноваженою особою апарату суду, відповідальною за здійснення автоматизованого розподілу судових справ, під час реєстрації відповідних матеріалів.

         Якщо клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню розглядалися різними слідчими суддями, то наступне клопотання чи скарга по тому ж кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді, що здійснював розгляд останнім, а у випадку його відсутності – слідчому судді, що здійснював розгляд у зазначеному кримінальному провадженні.

 

Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями

Повторний автоматизований розподіл судових справ між суддями в Рівненському міському суді Рівненської області здійснюється відповідно до Положення.

2.3.42.       У разі задоволення відводу або самовідводу судді (судді-доповідача або всього складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів), якому розподілено судову справу для розгляду, судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу без урахування цього судді (судді-доповідача або всього складу суду, якщо судова справа розглядається колегією суддів) з метою зміни судді або суддів, що вибули.

2.3.43.    Якщо суд розглядає справу колегіально, то повторний автоматизований розподіл відбувається для визначення судді (суддів) з метою заміни судді (суддів), що вибув.

            У випадку тимчасової непрацездатності, відрядження, відпустки тощо головуючого судді (судді-доповідача) на строк, що не призводить до порушення строків вирішення справи, повторний автоматизований розподіл не проводиться.

             2.3.44  Судова справа підлягає повторному автоматизованому розподілу у разі, якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, зазначена в підпункті 2.3.43 пункту 2.3 Положення, на момент повернення її із суду апеляційної чи касаційної інстанцій не працює в цьому суді або таку судову справу неможливо передати судді з підстав, зазначених у пункті 2.3.3 цього Положення.

2.3.45.   Повторний автоматизований розподіл судових справ у визначених законодавством випадках (помилково визначена спеціалізація, неправильне налаштування табеля робочих днів суддів, недопустимість повторної участі судді в розгляді судової справи, у тому числі повторної участі судді в кримінальному провадженні, якщо він брав участь в цьому ж провадженні під час досудового розслідування, відсутність допуску або дозволу до роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, припинення повноважень (закінчення п’ятирічного строку призначення судді вперше, досягнення 65-річного віку тощо)) здійснюється за письмовим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов'язки), електронний примірник якого вноситься до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після його підписання.

                  

Автоматизований розподіл судових справ між суддями після відновлення роботи автоматизованої системи

2.3.46.  Знеструмлення електромережі суду, вихід з ладу обладнання або комп'ютерних програм чи настання інших обставин, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи та тривають понад п’ять робочих днів, відповідно до Положення фіксуються актами, складеними комісією під головуванням керівника апарату (особи, яка виконує його обов’язки), із зазначенням у них дати, часу настання та закінчення дії відповідних обставин, причин виникнення, заходів, вжитих для їх усунення.

Електронні примірники зазначених актів вносяться до автоматизованої системи не пізніше наступного робочого дня, що настає після усунення обставин.

2.3.47.   Автоматизований розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи автоматизованої системи або на наступний робочий день після усунення зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3 Положення обставин.

2.3.48.  У разі настання обставин, зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3 Положення, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (судові справи,пов’язані з виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, клопотання слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання про надання дозволу на обшук чи огляд житла тощо) здійснюється в порядку, визначеному Засадами використання автоматизованої системи документообігу суду.

2.3.49.  Не пізніше наступного робочого дня після усунення обставин, зазначених у підпункті 2.3.55 пункту 2.3 цього Положення, до автоматизованої системи вноситься передбачена Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду, а також інформація про її розподіл.

2.4.   Передача судових справ для подальшого розгляду суддею

(колегією суддів)

2.4.1.   Після автоматизованого розподілу судових справ автоматизованою системою відповідальна особа суду не пізніше наступного робочого дня передає судові справи визначеному автоматизованою системою головуючому судді (судді-доповідачу).

2.4.2.   Інформація щодо процесуальних дій та судових рішень вноситься до автоматизованої системи відповідним користувачем автоматизованої системи.   

2.5. Визначення присяжних

2.5.1.    У випадках, визначених Кримінальним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення присяжних з числа осіб, які внесені до списку присяжних, в кількості семи осіб.

Присяжні визначаються шляхом випадкового відбору зі списку присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору.

2.5.2.   Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою - п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось не менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою визначаються три основні та два запасні присяжні з додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

2.5.3.    У разі неможливості виконання основним присяжним своїх обов’язків або у разі його відводу (самовідводу) до участі у судовому провадженні залучаються запасні присяжні.

Основні присяжні визначаються автоматизованою системою із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа запасних присяжних.

2.5.4.   Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою–п'ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, основних та запасних присяжних залишилось менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою визначається добір присяжних зі списку присяжних, із додержанням принципу рівної ймовірності відбору, з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі в судовому провадженні.

Загальна кількість присяжних, визначених частиною першою цього підпункту, має бути не меншою семи осіб з урахуванням кількості основних присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

Якщо після виконання вимог, передбачених частинами першою–п’ятою статті 387 Кримінального процесуального кодексу України, присяжних залишилось не менша кількість від необхідної для участі в судовому провадженні, автоматизованою системою із списку присяжних, визначених частиною другою цього підпункту, добираються основні присяжні та визначаються два запасних присяжних із додержанням принципу рівної ймовірності відбору з числа присяжних, що не були звільнені або відведені від участі у судовому провадженні.

 

2.6.  Визначення народних засідателів

2.6.1.  У випадках, визначених Цивільним процесуальним кодексом України, автоматизованою системою здійснюється автоматичне визначення народних засідателів, які внесені до списку, у кількості двох осіб.

Автоматичне визначення народних засідателів здійснюється в порядку черговості внесення до автоматизованої системи списку народних засідателів, затвердженого відповідною місцевою (обласною) радою, та з урахуванням кількості днів, проведених в судових засіданнях.

Народний засідатель, який провів в судових засіданнях з початку року 30 та більше днів, не бере участі в автоматичному визначенні народних засідателів до кінця цього календарного року.

2.6.2.   Не підлягають включенню до списку народних засідателів, а у разі потрапляння до нього підлягають увільненню, громадяни відповідно до вимог статей 61–62 Закону України "Про судоустрій та статус суддів".

2.7.  Внесення до автоматизованої системи відомостей

щодо набрання судовим рішенням законної сили

2.7.1.   У разі закінчення строку, встановленого для подання апеляційної  скарги, якщо така скарга не була подана, до автоматизованої системи вносяться відомості щодо набрання судовим рішенням законної сили. Відповідна інформація вноситься до автоматизованої системи користувачем відповідно до його функціональних обов’язків.

Суд зобов’язаний здійснювати контроль за своєчасним внесенням до автоматизованої системи відомостей про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) та направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень.

Відомості про набрання судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції) вносяться до автоматизованої системи відповідальною особою суду відповідно до її функціональних обов’язків або головуючим суддею (суддею-доповідачем).

Персональну відповідальність за організацію в суді своєчасного внесення до автоматизованої системи відомостей про набрання  судовим рішенням законної сили (у тому числі за результатами розгляду судом апеляційної чи касаційної інстанції), направлення таких відомостей до Єдиного державного реєстру судових рішень несе керівник апарату суду.

2.7.2.  У суді до автоматизованої системи вносяться відомості про набрання судовим рішенням законної сили, які направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень:

у разі ухвалення судового рішення, яке не може бути оскаржене, не пізніше наступного робочого дня після виготовлення та підписання повного тексту відповідного судового рішення. У разі прийняття рішення за наслідками розгляду у письмовому провадженні – не пізніше наступного робочого дня після набрання судовим рішенням законної сили;

у разі закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

ІІІ. Прикінцеві положення

 3.1. Ці Засади використання автоматизованої системи документообігу суду у Рівненському міському суді Рівненської області набирають чинності  11 листопада 2015 року.

3.2.   Засади використання автоматизованої системи документообігу суду вносяться до автоматизованої системи документообігу та оприлюднюються на веб-порталі Рівненського міського суду Рівненської області не пізніше робочого дня, що настає після проведення цих зборів. 


                                        Додаток

                          до Засад використання автоматизованої

                          системи документообігу Рівненського

                          міського суду Рівненської області 

 

           ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішеням зборів суддів

Рівненського міського суду

Рівненської області

№ 10 від 11.11.2015 року

                                                                    

 

  

Коефіцієнти складності судових справ:

-                     розгляд клопотань про визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні – 1;

-                     перегляд постанови (ухвали) за нововиявленими обставинами – 1;

-                     наказне провадження – 1;

-                     окреме провадження – 2.

Позовне провадження:

-спори про право власності та інші речові права – 3;

-                     спори про право інтелектуальної власності – 5;

-                     спори, що виникають із договорів – 4;

-                     спори про не договірні зобов’язання – 6;

-                     спори про захист немайнових прав фізичних осіб – 7;

-                     спори, що виникають із житлових правовідносин – 6;

-                     спори, що виникають із сімейних правовідносин – 3;

-                     спори, що виникають із трудових правовідносин – 8;

-                     спори, пов’язані із застосуванням Закону України «Про захист прав споживачів» - 5;

-                     звільнення майна з-під арешту (виключення майна з опису) -2;

-                     інші справи позовного провадження – 2;

Кримінальні справи:

-                     злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи – 40;

-                     злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина – 20;

-                     злочини проти власності – 20;

-                     злочини проти життя та здоровя особи (крім справ, що порушуються не інакше, як за скаргою потерпілого) – 40;

-                     злочини у сфері господарської діяльності – 30;

-                     злочини проти громадської безпеки – 30;

-                     злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту – 40;

-                     злочини проти громадського порядку та моральності – 30;

-                     злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів – 30;

-                     злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації – 30;

-                     злочини  проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та обєднань громадян – 30;

-                     злочини проти волі, честі та гідності особи – 30;

-                     злочини у сфері службової діяльності – 40;

-                     злочини проти правосуддя – 30;

-                     злочини проти встановленого порядку несення військової служби – 30;

-                     інші злочини – 10.

Адміністративні справи:

-                     адміністративне провадження (КАСУ) – 3;

-                     перегляд постанови (ухвали) за нововиявленими обставинами – 1;

-                     інші категорії справ – 3.

Справи про адміністративні правопорушення:

-                     справи корупційні правопорушення - 2;

-                     справи про порушення митних правил – 2;

-                     інші справи про адміністративні праворушення – 1.