flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                                                             

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Наказом керівника апарату

Рівненського міського суду

Рівненської області
від "20" жовтня 2011 року № 6/а


ПОЛОЖЕННЯ 
про забезпечення доступу до публічної інформації
у Рівненському міському суді Рівненської області

 

Розділ І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації , що знаходиться у володінні Рівненського міського суду Рівненської області (далі – Суд). 

1.2. Визначення понять: 

1) запит на інформацію – це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду; 

2) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Суду; 

3) запитувачі інформації – фізичні, юридичні особи, крім суб’єктів владних повноважень, об’єднання громадян без статусу юридичної особи;

4) звернення громадян – викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;

5) суб’єкт владних повноважень – орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. 

1.3. Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації", "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Цивільного процесуального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України. 

1.4. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян. 
1.5. Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Суду організовують і забезпечують визначений наказом керівника апарату Суду працівник апарату суду відповідальний за організацію доступу до публічної інформації.

 

Розділ ІІ. Забезпечення доступу до публічної інформації
про діяльність Суду

2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується: 
1) оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації; 

2) розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет; 

3) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду; 

4) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях у Суді; 

5) наданням інформації за запитами на інформацію. 

2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа. 

2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством у сфері судоустрою, статусу суддів та здійснення судочинства. 

У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, вона надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді. Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається по телефону структурними підрозділами або уповноваженими посадовими особами. 

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом. Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації, визначається в додатку 1 до цього Положення.

 

Розділ ІІІ. Надання публічної інформації про діяльність Суду

3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується керівником апарату Суду відповідно до законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства". 

3.2. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають: 
1) інформація про діяльність Суду: 

– місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію; 

– прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти голови Суду та його заступника, керівника апарату Суду та його заступника;

– розклад роботи та графік прийому громадян; 

– вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; 
– порядок звернення до Суду учасників судового процесу; 

2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду; 

3) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду; 

4) банківські реквізити для сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та державного мита (судового збору); 

5) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію; 

6) інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Суду; 

7) звіти, в тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію; 

8) інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації. 

3.3.Інформація для оприлюднення на веб - сторінці Суду погоджується з головою Суду та передається для оприлюднення із зазначенням дати оприлюднення та дати оновлення інформації головному спеціалісту з інформаційних технологій.

3.4. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень».

3.5. У приміщенні Суду на інформаційному стенді розміщується інформація: 

1) про порядок роботи Суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, з питань, пов’язаних з організацією діяльності Суду; 

2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді; 

3) банківські реквізити для сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та державного мита (судового збору); 

4) порядок оскарження судових рішень до Суду; 

5) порядок присутності на судовому засіданні, заходи, які застосовуються до порушників, порядок пропуску до приміщення Суду і зали судових засідань; 

6) умови і порядок отримання інформації про діяльність Суду; 

7) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду. 

3.6. Фізичні особи, представники юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.

3.7. Порядок доступу осіб, указаних у пункті 3.6, до приміщення Суду і зали судових засідань регулюються Правилами пропуску осіб до приміщення судів та на їх територію транспортних засобів, затвердженими спільним наказом ДСА та МВС України від 12.09.2005 року № 102/765 «Про затвердження Правил пропуску осіб до приміщення судів та на їх територію транспортних засобів», зареєстрованих в Міністерстві юстиції України за № 133 ( 11602 від 02.11.2005 року).Розділ ІV. Порядок реєстрації та опрацювання 
запитів на інформацію

4.1. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію в усній, письмовій чи іншій формі. Вимоги щодо оформлення запиту визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації". 

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в канцелярії прийому документів Суду та на офіційному веб-сайті Суду (додатки 2,4–5 до Положення). 
У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити секретар суду, який здійснює прийом та реєстрацію документів, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

4.2. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються в день їх надходження в реєстраційно-контрольних картках або в журналі.

Запити, подані під час особистого прийому громадян також підлягають реєстрації.
Конверти, у яких надійшли запити поштою, зберігаються разом із запитом. 

4.3. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію, які надійшли до Суду у вигляді електронного документа, здійснюється відповідальним працівником апарату суду в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії. Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 3 до Положення).

4.4. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації, та у запитуваній формі (листом чи у вигляді електронного документа). Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію зберігаються згідно з номенклатурою справ Суду.

4.5. Діловодство щодо запитів на інформацію ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на відповідальну особу апарату суду.

4.6. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції секретар суду виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає його голові суду або керівнику апарату суду для ознайомлення та визначення відповідальних працівників за надання інформації.

4.7. Не пізніше трьох робочих днів з дня отримання Судом запиту працівники апарату суду визначені резолюцією голови Суду або керівника апарату Суду надаються особі, відповідальній за надання публічної інформації підготовлені документи щодо запиту для їх опрацювання та надання відповіді у встановлені строки.

4.8. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.

            У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4.9. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних особа, відповідальна за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.10. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, відповідальна особа за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат. 

4.11. У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

 

Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність Суду

5.1. Відповідь на запит надається керівником апарату Суду за його підписом. 

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит. 

5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом. 

5.4. Відповіді на запит підлягають обов’язковій реєстрації в Суді.

5.5. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках: 

- якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом; 

- не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити: 

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є; 

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. 
- особа, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів.

5.6. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:  прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;  дату відмови;  мотивовану підставу відмови;  порядок оскарження відмови;  підпис.

5.7 Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі.

5.8. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

5.9. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;  дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;  причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений Законом строк;  строк, у який буде задоволено запит;  підпис. 

5.10. Відповідь суду про те, що інформація може бути одержана запитувачем інформації із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

5.11. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк. 
Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.


Розділ VІ. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності Суду

6.1. Рішення, дії чи бездіяльність осіб, відповідальних за надання інформації можуть бути оскаржені до голови Суду та суду.

6.2. Запитувач має право оскаржити:

- відмову в задоволенні запиту на інформацію; 
- відстрочку задоволення запиту на інформацію; 
- ненадання відповіді на запит на інформацію; 
- надання недостовірної або неповної інформації; 
- несвоєчасне надання інформації; 
- невиконання Судом обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону; 
- інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

6.3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України .


Розділ VІІ. Відповідальність за порушення законодавства 
про доступ до публічної інформації

7.1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

1) ненадання відповіді на запит;

2) ненадання інформації на запит;

3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 Закону;

5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

6) несвоєчасне надання інформації;

7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

8) нездійснення реєстрації документів;

9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

7.2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.


 


Додаток 1
до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації
у Рівненському міському суді Рівненської області, затвердженого наказом керівника апарату суду від «20» жовтня 2011 року № 6/а

 

 

 

ПЕРЕЛІК
відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей,

які не містять ознак публічної інформації

 

1. Публічною інформацією з обмеженим доступом у Рівненському міському суді Рівненської області є: 

1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов; 

2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю; 

3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф "для службового користування". 

 

2. Не належать до публічної інформації: 

– інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством; 

– інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами; 

– внутрівідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з організаційною розробкою напряму діяльності Суду, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; 

– інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.


 


Додаток 2

   до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Рівненському міському суді Рівненської області, затвердженого наказом керівника апарату суду
від "20" жовтня 2011 року № 6/а 

Форма електронного запиту на отримання публічної інформації


 Прізвище

   
     

Ім’я

   
     

По батькові

   
     

е-mail

   
     

номер телефону

   
     

Поштова адреса:

індекс

 
 

область

 
 

район

 
 

населений пункт

 
 

вулиця

 
 

будинок

 
 

квартира

 
     

Зміст запиту:

 

   

 


 

 

Додаток 3

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Рівненському міському суді Рівненської області, затвердженого наказом керівника апарату суду
від "20" жовтня 2011 року № 6/а

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення електронного запиту на інформацію

            Текст електронного запиту має бути підписаний електронним підписом запитувача 

Текст електронного запиту повинен містити одне питання та не перевищувати 1 000 знаків. Запит не повинен вміщувати вкладених файлів. 

Усі поля в електронній формі запиту підлягають обов’язковому заповненню. Електронний запит з неналежно заповненими або незаповненими полями у Рівненському міському суді Рівненської області не розглядається. 

Скарги, порядок розгляду яких регулюється процесуальним законодавством, а також запити на інформацію, тексти яких містять більше 1 000 знаків, копії документів, фотографії та інші вкладення, можуть бути направлені до Рівненського міського суду Рівненської області за адресою: 33000, вул. Шкільна,1, м. Рівне, Рівненська обл.

Відповідь на електронний запит направляється на адресу електронної пошти, вказану запитувачем у терміни, встановлені законодавством.

 


 

Додаток 4

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Рівненському міському суді Рівненської області, затвердженого наказом керівника апарату суду
від "20" жовтня 2011 року № 6/а

 

Форма письмового запиту на інформацію (для фізичних осіб)


Рівненський міський суд Рівненської області
33000, вул. Шкільна,1, 
м. Рівне, Рівненська обл.


____________________________
(прізвище, ім’я, по батькові запитувача інформації)
що проживає за адресою: 
___________________________ 
___________________________ 
тел. _________; е-mail:___________ 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» прошу надати мені таку інформацію: 

1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 


Вiдповідь на iнформацiйний запит прошу направити за адресою: 

_______________________________________________________ 


Ознайомлений(а) з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.

 

 ___________ 

(підпис)

«____» __________ 20__ р.             _________                            ________________ 
(дата)                                                 (підпис)                                 (прізвище, ініціали)


 

Додаток 5

до Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Рівненському міському суді Рівненської області, затвердженого наказом керівника апарату суду
від "20" жовтня 2011 року № 6/а

 

Форма письмового запиту на інформацію (для юридичних осіб)


Рівненський міський суд Рівненської області
33000, вул. Шкільна,1, 
м. Рівне, Рівненська обл.

___________________________
(назва юридичної особи, об’єднання громадян) 
___________________________
(адреса місця розташування) 
___________________________ 
тел. _________; е-mail:___________

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАПИТ

 

Відповідно до статті 34 Конституції України, статей 3, 4, 5, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статей 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України «Про інформацію» просимо надати таку інформацію: 


1. ___________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________ 


Вiдповідь на iнформацiйний запит просимо направити за адресою: 

_______________________________________________________ 

Ознайомлені з вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок.

___________ 

(підпис) 

 

«____»__________20__р. _________ ________________ 
      (дата)                                                              (підпис)                                   (П.І.П. представника)